Lovsynger Herren -
 

  
 

Valget af denne uges salme blev lidt speciel. Vi var i Flensborg en dag først i februar. Der blev tid til besøg i Helligåndskirken, set herover, den danske hovedkirke i Sydslesvig. Den ligger ud til byens hovedgade, lidt klemt mellem øje huse. Den er, som navnet antyder, oprindelig et kapel i forbindelse med et hospital, indviet i maj 1325. Den tids helligåndshuse tog sig af pleje af fattige og syge, ydede også herberg for pilgrimme og andre fromme  rejsende på kortere ophold. Det blev efterhånden et velhavende foretagende i nært samarbejde med Trefoldighedsgildet.
Efter reformationen var der forskellige planer med Helligåndshuset. Det endte med, at man valgte at sætte kirken i stand og indrette den til dansk gudstjeneste Første danske præst blev indsat i 1588, han måtte dog kun prædike og ikke udføre kirkelige handlinger som dåb og vielser.
 Således indtil den første frie, danske menighed blev dannet i 1851.

 

Der var fem salmenumre på tavlerne for søndagens gudstjeneste. 
Valget faldt på den første salme, "Lovsynger Herren"

 
  

Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre!
 
Sjungende, Hjerte, tag Aanden i Favn!
 
Tonerne spille, som Stjernerne tindre,

Trindt om Jehovahs høihellige Navn!

Sjal! kom ihu, at Hans Pris du forkynder,
Tidlig og seent, for Han evig er god,
Han, som forlader i Skok dine Synder,
Raader paa al din Elendighed Bod!

  

Løskiøbt har Han dig blandt HelvedesFanger,
Krandser dig yndig, som Kongen sin Ven,
Skiænker dig Alt hvad dit Hjerte forlanger,
Sol-Fuglen
lig, bliver ung du igjen!

Høit, som til Himlen der findes fra Jorden,
Voxe vor Herre lod Naaden i Hast!
Langt, som fra Syden der maales til Norden,
Skildte fra os Han vor Skam og vor Last!

  
Faderen tager vel Barnet til Naade,
Saa tager trælbaarne Syndere Du!
Gud! for Du kiender vor Skabelses Gaade, 
Støvtraade-Værket Du kommer ihu!
Menneske-Liv er som Græssets i Enge,
Blomsten vi ligne, som Mælk og som Blod,
Stormene hvine og Bladene hænge,
Visnet Man veed ikke meer hvor den stod!
  
 Evigheds-Blomst derimod er din Naade,
Fryder dem alle, som frygte din Magt,
Bliver end seent deres Afkom til Baade,
Som holde hårdt ved dit Bud og din Pagt!
Herren, vor Herre, Han throner i Himlen,
Enevolds-Konge er Han overalt!
Stjernernes lig er om Høi-Sædet Vrimlen,
Høvdinge-Skaren, blandt Tjenere talt!
  

Lover Ham, Engle! som herlig udrette
Ærende Hans, alt som Ordene lød!
Priser Ham, Kræfter! som flux iværksætte
Hvad med et Vink kun den Vældige bød!

Lovsynger Herren,Hans Værker i Klynge,
Verdener alle! thi Riget er Hans!

Glæd dig,
 min Sjæl! til  for evig at synge Skaberens Priis, hvor Han throner i Glands!
 
F. S. Grundtvig: »Sang-Værk«, 1837, No. 64.
 
 
 

 Grundtvig skrev "Denne lifligt og festligt løbende Lovsang". Den er digtet efter den 103. Davids Psalme. Det samme gælder en anden kendt salme, "Min Sjæl, du Herren love". Det indvendes, med rette, at gendigtninger af bibelteksten aldrig kan erstatte originalen. Det har næppe heller været Grundtvigs hensigt. Han har villet give Davidssalmen forøget dansk/poetisk værdi samtidig med en større gudstjenstlig mulighed. (citat AM) 

 
 
 

Herunder er vist to prædikestole. Tv ses Heinrich Ringerincks prædikestol, højrenæssance, i 300 år Helligåndskirkens fornemste inventar. H R stammede muligvis fra Vestfalen, kom til Flensborg omkring 1583 og var håndværker og kunstner i en person. I 1602 fik han opgaven med prædikestolen i Helligåndskirken. Blandt andre af hans værker nævnes altertavlen i Mariakirken, Flensborg. I 1907 skete det så. Prædikestolen blev flyttet til nybyggede St. Jørgens kirke på den anden side af fjorden på den tyske kejserindes befaling uden at den danske menighed blev spurgt eller orienteret. En midlertidig  prædikestol blev afløst af stolen th. fra 1927, en gave fra den danske menighed i Chicago ved pastor A.W, Andersen.  Dette afsnit skulle med, da jeg flere gange har søgt at se stolen i St. Jørgens kirke. Men døren var låst. Kirken er fra en tid med dominerende og ikke særlig elegant, kejserlig arkitektur. bs.

 

 

Helligåndskirken anno 2011. I hen ved 425 er der blevet prædiket på dansk i kirken.  Det har ikke altid været let, især efter 1864 med udbredelsen af tysk som kirkesprog. Aktuelt arbejdes der med ny udsmykning af kirken. Billedhuggeren Bjørn Nørgaard har skabt et oplæg,
i nordlige vinduer: Bebudelsen, Jesu dåb og Jesu bortgang.
Derudover har kunstneren foreslået, at der opstilles to porte,
Babelstårnet og Pinseunderet, til udfyldning i to nicher indvendig i kirken.

 

 

Der blev tid til besøg på Flensborgs gamle kirkegård med mange af de faldne fra slaget på Isted Hede nord for Slesvig. Her vist to jernkors blandt gravminderne fra dengang. På plænen tæt ved de to kors er sat fire små stykker træ i firkant. Det må være her, Istedløven skal genfinde sin plads efter de mange års fravær. (det skete foråret 2012) Først i Berlin, i en kasernegård, dernæst i København ved det sorte hus, hvor den slet ikke hører hjemme. De to kors vil få selskab af den gamle løve i lyset af forsoning og venskab på tværs af grænsen.

 
oversigt