Så skal dog Satans rige -
 

 

Nørup kirke vest for Vejle med lanternespir og løgkuppel, højt på en banke med storslået udsigt til sø og slot. I kirken findes et af landets bedst bevarede barokinventar.

 

 

Denne uge, 3. søndag i fasten, er salmetitlen barsk. Kingos salme er en
fortolkning af dagens tekst om kampen mellem Gud og hans modstander. Måske synger vi den uden at tænke over det, som salmen gør os opmærksom på.

 

 
 

1. Saa skal dog Satans Rige
Aldiles kastes om;
Gud vil det selv bekrige
ved JEsu magt og dom;
Hand vil Ævindelig
Med al sin Magt beskæmmes,
Ja, ved Guds Finger tæmmes
Og haanlig pakke sig.

2. Om hand end Mund og Mæle,
Med sine Helved-Baand,

Bestrikke kand og qvæle,

Dog kand vor JEsu Haand

Hans Knuder løse snart!
At og dend Dummes Tunge
Skal tale og udsiunge

Guds Lov med Himmel-Art

 

3. Sin fæstning maa hand rømme
og skamfuld vige bort,
Gud holder ham i Tømme
og giør ham Stien kort!
hans Helved-Vaaben må
ey Sjælen Skade giøre
Gud kand ham dem afføre,
Hand agter dem som Straa.

4.  O JEsu, O du kiender
Hvor ofte Satan dog
Min Fæstning hart berender,
 At bringe mig i Aag!
Hvert Lem og Ledemod
Hånd treskelig bestrider,
Sig ind ved Synden glider
 
I mine Been og Blod.

 

5. Nu vil hand Tungen binde,
Den Gud ey prise skal,

Nu vil hand Øyet blinde,

At Jeg i Mørkheds Dal
Ey Naadens Lyvs skal see!
 Nu døver hand mit Øre,
Jeg ey Guds Ord skal høre,

At lindre Siælens Vee.

6. Jeg daglig Dags vil giøre
Et hiertens Fode-fald,
Og ligge Gud i Øre
Med Bønne-suk og Kald,

At hånd med JEsu Blood
Mig daglig vil bestenke,
Og Satans Magt forkrenke,

Og ruske dend fra Rood.
 

7. Gud lad' ey Vellyst feye
Guds Frygt udaff mit Sind,
At Satan ey skal eye
Og tage Hiertet ind!
Gud, lad dit søde Riis
Mig heller daglig snerte,

Dig plante i mit Hierte,
Til ævig Lov og Priis.

8. Gud bør og eene have
mit Hiertes hele Boe,
kom JEsu, tag dend Gave,
Og styrk mig i din Troe!
O Gud, mig selv bereed.
og aabne saa mit Øre,
at Jeg dit ord kand høre,
Min Siæl til Salighed!

 

Thomas Kingo: »Vinter-Parten«, 1689. Herefter KSS IV, 359

 

 Thomas Kingo var barokkens store salmedigter. Derfor er rammen om salmen på denne side ikke helt tilfældig. I årene 1732-33 blev middelalderkirken i Nørup bygget om ved godsejer Lichtenberg, Engelsholm, og hans bygmester Rieman. Kirken tilførtes nyt inventar, pompøst snitværk i såkaldt akantus-barok, udført af datidens bedste håndværkere.

 

 
Udsigt fra kirkegården til Engelsholm slot.
 

 
oversigt