Nu kom der Bud fra Englekor
 

 

Herover kalkmaleri i Vordingborg  o. 1470. Marias Bebudelse. Fejredes i det tidlige forår, der står hvide liljer i vasen bag Maria. En stille andagt ved aftenstide i skumringstimen. Maria som en from adelsjomfru og englen som en kvindagtig kordreng. (Broby Johansen, Den danske billedbibel i kalkmalerier)

 
  
1 NU kom her Bud fra EngleKor
At Gud vil nederstige, Hans
 Søn. som i det høye boor
Og eyer Ærens Rige.Vil tage
 sig vort Kiød oppaa
Og Manddom faa
Det nyt er uden Lige
2.Maria nu et Budskab faar
Fra Gud som Engle byder,
Og i sit Ærinde formaar
At de hans Bud adlyder!
 Dend Gud-velyndte Jomfru-Sjæl,
Ved Gabriel,
Guds Huld og Helsen nyder
 
3.Liffsaligste blant Quinde-Kiøn
 Gud vil dig høyt begave,Thi
Guds Enbaarne kiere Søn
Skal Vaaning i dig have Og
i dit Lives Jomfru-skriin En
sted for sin
Undfangelse vil lave.
4.Guds Kraft Dig overskygge skal
Dit liv en Søn skal bære. Med
Guddoms Fylde uden Tal,
Hand og dit Kiød skal ære! Ja
JEsus er han søde Navn,
Som i din Favn
Skal fød og fostret være.
 
5.Hand er Guds Søn
saa stor og sterk,
som Satan skal bekrige;
Guds Engle i det Under-Verk
Begierer ind at kige! Ved ham
skal Jacobs Huus bestaa
 Thi hand skal
faa et evigt Kongerige.
6.Saa har da Gud sit Folk besøgt
Og Jomfru-Livet giested, Hvor
ved vor Glæde er forøgt,
Og alt vort Haab befæsted, At
hand for os betaler aff Dend
skyld og Krav,
Hvormed vi alle rested.
 
7.Det Jomfru-Liv velsignet er
Med Livsens rene Drue, Guds
Søn hun under Hjertet bær,
Som hendes Bryst skal sue!
Der ligger Gud, et lidet Noor
Og sagte groer!
 Det Under er at skue!
8.O søde JEsu,lad din Aand
mig kraftig overskygge,Bereed
mit Hjerte ved din Haand,
At du der i kand bygge
At jeg kand ogsaa Aandelig
Undfange dig, Og
aldrig fra dig rygge.
 

9.Saa skal din Himmel i mig her
Ved din Aands Krafft begynde
Mit Hjerte, Sjæl og ald Begiær
Dig op til Gud skal skynde,
 Indtil Jeg bliver Engle-liig
I Himmerig, og aldrig
mer skal synde

Denne yndefulde salme
af Thomas Kingo til
Mariæ Bebudelsesdag i
"Vinterparten", skrevet i 1689.

  
 

Salmen i sin helhed med ni vers er gengivet i Kingos originalversion.
Den er noget særligt derved, at Maria i salmen har udskiftet rollen fra sin
himmelske majestæt til pladsen som menneskehjertets kvindelighed. I vers
to omtales Gabriel som himmel-gesandten, adlydende faderens bud.
Madonnabillederne genkendes i vers tre og syv, fornemt beskrevet.
 I versene fem og seks gør enevoldskongen og den tid sig bemærket.
 Barokkens klare tale. Salmen undergik forskellige ændringer,
den blev betegnet som for dristig, dele af den turde man ikke bruge.
Senere bearbejdede Grundtvig salmen, måske overflødigt.

 

Til slut vil det være på sin plads at citere Erik A Nielsen om Kingo og denne salme:
Med dette fine billedmateriale har Kingo taget skridtet til noget af det smukkeste
han har skabt ved disse vers om den undfangelse, der gør  hjertet til åndens livmoder.

 

 
oversigt