Lyslevende fra Himmerig
 

 

Grundtvigs Salme har som overskrift: "Den levende Christus",
 Helligåndens komme
, Johs, kap. 14, v
19.
Den stammer fra et tidligere udkast i 1843.

 
 

1. Lyslevende fra Himmerig
Guds Søn kom ned til Jorden
Ei som en Dommer frygtelig,
Med Lynild og med Torden,
Men som et Barn i Moders Skiød
Mildøiet, deilig hvid og rød,
Med Stemme spæd og klinger,
Med Julegaver til de Smaa:

Til hver en Kaabe himmelblaa

Og gyldne Englevinger.

2. Lyslevende han vandred om,
Paa Bjerge og i Dale,

Og Høitid blev der, hvor han kom,
En Høisang var hans Tale,
Saa til ham lytted, for ham tav,

Som Fugl paa Kvist, saa Storm og Hav,

Og alle Barnesjæle;
Men naar han tav, den klare Sky,
Døvstumme Folk og Kvinder blye
Til Roes fik Mund og Mæle.

 
3. Lyslevende, trods Dødens Kval,
Foer Jesus ned i Aanden
Til Dødninger i Taagedal,
I Hvilen og i Vaanden;
Da blev Guds Miskundhed kundgjort
Paa Afgrunds Rand i Helhjems Port,
Hvor Alt var tomt og øde,
Med Glædens Pil blev Sorgen skudt,
Og Helveds Mørke giennembrudt

Af Himlens Morgenrøde.
4. Lyslevende, trods Steen og Seigl,
Opstod han fra de Døde,

Som Livets Soel af Himlens Speil,

Med Fryd, med Glands og Grøde;
Med Kiød og Been i Aandens Magt,
Med Alt forklaret, Alt fuldbragt,
Opfoer han i det Høie,
Guds Engle og Apostler saae
Ham fare op paa Skyer blaa
 Langt bort fra Verdens Øie.
 
5. Lyslevende hans Guddoms Røst,
Paa Flammetunger røde,
Udgik dog brat, til Støvets Trøst,
Paa Jord med Liv af Døde,

Og hvor den under Skyen klang,

Der Livets Flod af Fjeld udsprang,
Der blomstrede Guds Eden,
Og der opskiød sig Livets Træ
Med Krone skiøn, med Ly og Læ,
 
Med Himmelfugle-Reden!
6. Der kom en Nat, da høit det lød,
Fra Hytter og fra Taarne:

Han er ei her, for os er død

Vor Frelser, Guds Eenbaarne!

Hvi lede blandt de Levende
I efter ham, ei meer at see,

At høre endnu mindre,

Det er hans Efterladenskab,

Hans Bautasteen, hans Helgengrav,
Hvorover Stjerner tindre;
 
7. Lyslevende han sidder hist
Paa Thronen i det Høie,
Lyslevende han kommer vist
Engang for hver Mands Øie,
Saa Rygtet vidt i Verden gaaer
Det med Guds Finger skrevet staaer,
Det kan vist aldrig feile,
Men før han kommer selv i Sky,
Slet ingen Guddoms Røst paany
Hans Løfter skal beseigle.
8. Lyslevende, trods hvert et Nei,
Hans Røst stod op af Døde,
Og baner over Bjerge Vei
Sig nu som Morgenrøde,
Forgylder op hans Runeskrift,
Og vækker op til ny Bedrift
Hans hele Folke-Skare,

Og lyser Fred ved Korsets Fod,
Ved Livets Træ og Livets Flod,

Med Toner himmelklare!
 
9. Lyslevende, hvert Nei til Trods,
Vi blev fra Fod til Isse,

Fordi vor Herres Ord til os

Er Aand og Liv tilvisse,
Hans Bad er Livets Jordansflod,
Hans Bord er Livets Træ paa Rod,
Hans Liv har vi tilfælles,
Hans Menighed paa Dronningstoel
Er Maane god, som han er Soel,
Hans Stjerner ei kan tælles.
10. Lyslevende, vor Herre,
 du
Sad ei paa Ærens Sæde,
 
Hvis ei du var hos os endnu
 
Lyslevende tilstæde;
Thi var dit Ord til os kun Tant,
Da var dit Guddomsliv ei sandt,
Da var du kun en Praler,
Og leve maa alt Dit paa Jord,
 
Saa vist, som evigt er dit Ord,
Og Guds Aand er din Taler!
 
11. Lyslevende med Guddomsmagt
Du var, du er og kommer,
Beseigler aabenlyst din Pagt,
Som Frelser og som Dommer:
Nu lever op vor Sjæl paany,
Og naar Du atter sees i Sky,
Naar Doms-Basunen gjalder,

Da sprænges Muldets Bautasteen,

Da fryde sig de tørre Been,
Thi Livets Fyrste kalder.
12. Lyslevende dig see vi da
Med Øine soleklare,
Og lære et Halleluja,
Som kan dit Ord besvare;
Vi dele skal din Seierskrands,
Dit Guddomsblik med Soleglands,
Saa vi kan giennemskue

Dit Rigdoms Dyb med Friheds Grund,
Som klarer sig fra Sandheds Mund
I Kiærlighedens Lue!
 
13. Lyslevende vi her og hist
Er alle da, og blive,
Som troe paa dig, vor Herre  Christ,
Evindelig ilive,

Har Øre for din Guddomsrøst

Har Hjerte for din Himmeltrøst,

Og for den dybe Gaade,
At større Ting end Verden saae
Giør, som iløn bag Skyer blaa,
Dit Ord hos os i Naade!
14. Lyslevende vi sjunge da
Alt her, i Kreds og Kiæde,
Din Fader et Halleluja,
 
For du er her tilstæde,
Er os saa nær i allen Stund,
 Som i vort Hjerte og vor Mund

Det Troens Ord, som lyder,
I Aandens Kraft, i Jesu Navn,
Og aabner os den Faderfavn,
Hvori alt Liv sig fryder!
 

N. F. S. Grundtvig. »Dansk Kirketidende«, 28. Nov. 1847

 
 

Salmen var oprindelig på 14 vers, nu kortet ned til 6 vers. Vers 2 forblev 
uændret gennem de mange ændringer af salmen, der har været undervejs.
Den har været benyttet selvstændigt som børnesalme. Når hele den oprindelige salme vises, er det for at se og læse salmedigterens digtning og beskrivelse fra begyndelsen.

 

5. Lyslevende han sidder hist
på tronen i det høje,
lyslevende han kommer vist
engang for hver mands øje.
Lyslevende, trods hvert et nej,
hans røst på jord sig baner vej
med toner himmelklare.
Hans bad er livets Jordansflod,
hans bord er livets træ på rod
alt for hans folkeskare.

Et eksempel på ændring af salmen:
Her er vist 5. vers i salmen, 
nummer 66 i nuværende salmebog.
Det består af en sammenblanding
af flere vers i den oprindelige salme.

  
 

  
Dråby kirke. 
  
Oversigt