I al sin Glans nu stråler Solen -

- den mest danske af alle Salmer.

 

 
:.

I al sin Glands nu straaler Solen,
Livs-Lyset over Naadestolen,
Nu kom vor Pindselilje-Tid,
Nu har vi Sommer skiær og blid,
Nu spaaer os meer end Englerøst

I Jesu Navn en gylden Høst!

I 1843 skrev Grundtvig salmen, der indledtes med "Opblomstrer nu Guds Kirkevange"det første udkast. Der fulgte forskellige ændringer, et vers blev slettet. Her er vist den endelige salme fra 1853, trykt i "Fest-Salmer"

  

I Sommer-Nattens korte Svale
Slaaer høit Fredskovens Nattergale,

Saa alt hvad Herren kalder sit
Maa slumre sødt og vaagne blidt,
Maa drømme sødt om Paradis,

Og vaagne til Vorherres Pris.

Salmen leder os hen på det smukke sommerlandskab med smukke sommerbilleder. Men det røbes snart, at de har en dybere mening. Man kan ikke tænke sig en kristelig pinsefest her i landet uden denne salme.

  

Det aander himmelsk over Støvet,
Det vifter hjemlig giennem Løvet,
Det lufter liflig under Sky

Fra Paradis, opladt paany,

Og yndig risler ved vor Fod

I Engen Bæk af Livets Flod!

Salmen fandt ikke vej til den norske eller den svenske salmebog. Bjørnson udtalte, at det var det skønneste danske digt, der var næppe digtet en salme mere rig på hellig begejstring, mere gennemglødet af den ånd, som tændte ildtunger på Herrens apostle den første pinsefest.

  

Det volder alt den Aand, som daler,
Det virker alt den Aand, som taler
Ei af sig selv, men os til Trøst,

Af Kiærlighed med Sandheds Røst,
I Ordets Navn, som her blev Kiød,
Og foer til Himmels hvid og rød!

Hvid og rød. Geismar skrev: "Ak, gamle Grundtvig, er det synd af Dig, at du lader Vorherre stige mod Himlen svøbt Dannebrogs farver, så takker jeg dig for din Synd og deler den med Dig. Det fryder mit danske Hjærte, det syn, og jeg tror, Gud vil tilgive os begge"

  

Opvaagner alle dybe Toner
Til Pris for Menneskets Forsoner!
Forsamles alle Tungemaal
I Takkesangens Offerskaal!
Istemmer over Herrens Bord

Nu Menighedens fulde Kor!

De dybe toner i i takkesangen til Kristus,
vor lovsang som vort naturlige offer ved Nadverbordet.

  

I Jesu Navn da Tungen gløder,
Hos Hedninger saavel som Jøder;
I Jesu-Navnets Offerskaal

Hensmelter alle Modersmaal;
I Jesu Navn udbryder da
Det evige Halleluja!

Om salmen: Det bibelske
billedsprogs gådefulde blanding
af mystisk slørethed og profetisk klarsyn.

  

Vor Gud og Fader uden Lige!
Da blomstrer Rosen i dit Rige,
Som Sole vi gaae op og ned
I din Eenbaarnes Herlighed;
Thi Du for Hjertet, vi gav Dig

Gav os med ham dit Himmerig!

Billedet af menighedslivet på jorden i en
forsommer og pinseliljetid, men hos Gud i fuldendelsen skal det være højsommer og rosentid.

 


 

Min yndlingssalme. Javel, men det er svært bare at vælge en enkelt ud. Der er så
mange prægtige salmer. Og dog. Skulle jeg vælge tre. Så er "I al sin glans" én af dem. - bs

 
Oversigt