Som markens blomst henvisner fage*  
 

Salmen "Som markens blomst"
 hører uløseligt sammen med
Vor Frelsers kirke.

Rasmus Fenger var sognepræst ved Vor Frelsers kirke, hvor Grundtvig var kapellan. Fenger havde sønnerne Peter Andreas, Johannes Ferdinand og Rasmus Theodor. Alle Fengerne var Grundtvigs støtter og nære venner.

Grundtvig skrev salmen ved sognepræstens begravelse og holdt tillige mindetale for sin nære ven:

Ved høierværdige
Hr. Pastor Fengers
Jorde-Færd 25de Februari 1825.

 

 

   
   

1.Som MarkensBlomst,henvisnerfage
 
Alt hvad af jordisk Rod oprandt,
Saa talte snart er Støvets Dage,
 Selv hvor med Aand det Gud forbandt
Kun hvad der kom fra Oven ned
Kan blomstre i al Evighed!

2 O Vee da Hver,som daarlig bygger
Sit Haab paa Støvets Blomster-Tid,
Og gribe vil i Jordens Skygger,
Hvad kun som Aande kommer hid
O, Daare-Drøm om Evighed
Hos hvad ei kom fra Oven ned!

   

3.Men Vel Enhver, som Haabet grunder
Paa hvad kun Engles Øine saae,
Den Sjæl, som til det Høie stunder,
Og Støvets Glimmer tør forsmaae,
Til ham det kom fra Oven ned,
Som blomstrer i al Evighed!

"Som Markens Blomst" var oprindelig på 8 vers. Salmen blev reduceret til de tre første vers. Versene  5 og 8 er føjet
 til i den nuværende  salmebog.
Det skyldes en nødvendig forklaring
af, hvad der menes med udtrykket
 "i al evighed" i de første vers.


 
 

5. Ja, Ordet som skal evig blive
Fordi af Jord det ei oprandt,
Det
holdt sin Tjeners Sjæl ilive,
Saa ham ei Døden overvandt,
Til ham kom Det fra Oven ned,
Som blomstrer i al Evighed

8. Engang skal ogsaa du, forklaret,
Beskue grandt, med Lys og Lyst,
Hvad end er ikke aabenbaret
Men lever skjult i Christnes Bryst,
Hos Ham, som kom fra Oven ned
Har ogsaa Støvet Evighed!

 

Salmen var som nævnt skrevet til Fengers begravelse i februar 1825. I salmens forløb var der plads for Grundtvigs mindetale. Det betød, som det beskrives, at salmen fik horn og tænder. Det var et skarpt angreb på rationalismen og de kjoleklædte, der var talrigt repræsenteret ved begravelsen.  Få måneder senere fulgte Kirkens Genmæle.

 

 

*(:snart)

oversigt