Befal du dine veje
 

 
Ferring kirke
 

1. BEfiehl du deine wege
Vnd was dein hertze krånckt,
Der allertreusten pflege Dess,
 der den himmel lenckt:Der wolcken,
lufft und winden
Gibt wege, lauf und bahn,
Der wird auch wege finden,
Da dein fuss gehen kan.

2. Dem HErren must du trauen,
Wann dirs sol wol ergehn;

Auf sein werck must du schauen

Wann dein werck sol bestehn

Mit sorgen und mit gråmen

Vnd mit  selbsteigner pein
Lass t
Gott jhm går nichts nehmen:
Es muss erbåten seyn

   

11.Wol dir, du kind der treue:
Du hast und trågst davon
Mit ruhm und danckgeschreye
Den sieg und ehrenkron.

Gott gibt dir selbst die palmen
In deiner
echte hånd,
Vnd du singst
freudenpsalmen
Dem,
der dein leid
gewandt.

12.Mach end, o HErr, mach ende
In aller unser noth;

Stårck unser fiiss und hånde

Vnd lass bis in den tod

Vns allzeit deiner pflege
Vnd- treu empfohlen seyn,
So gehen unsre wege
Gewiss zum himmel ein.

 

Paul Gerhardt Crvigers
 »Praxis pietatis rnelica«, 1653.

   
Paul Gerhardts salme, her vist 1. og 2. samt sidste 11. og 12. vers. Den er et såkaldt akrostikon, dvs. hvert begyndelsesord i versene udgør sammen skriftordet, som salmen er skrevet over. Set i den tysk-evangeliske salmebog: Befehl dem Herren deine Wege und hoffe auf ihn; er wirds wohl machen. Psalm.37.5.
 
 

Paul Gerhardt er født i en lille by mellem Halle og Wittenberg år 1607. Efter studier i Wittenberg blev han teolog og præst i Berlin, dengang en by på 6000 indbyggere. Herfra stammer hans virksomhed som salmedigter. Melodierne til hans salmer skyldes især kantoren Johann Crüger. Sidst var Gerhardt præst i Lübben sydøst for Berlin, hvor han døde år 1676. Han er Tysklands største salmedigter efter Luther og på højde med vor egen Kingo og Brorson. 2007 fejredes 400-året for hans fødsel. Her ses en statue af ham i Lübben.

   
 

Efter Gerhards død cirkulerede en historie, som blev kendt viden om. På grund af uenighed i Berlin om et spørgsmål om en strid mellem de reformerte og lutheranerne måtte Gerhardt flygte med sin hustru til en anden stat. Kurfyrst Frederik Wilhelm ville dæmpe gemytterne og krævede præsternes underskrift på, at de ville følge hans påbud om forsoning mellem de stridende. Det nægtede Gerhardt og blev landsforvist. Under flugten overnattede han på et herberg. Hans hustru var stærkt bekymret over det skete. Paul Gerhardt trøstede hende med et bibelord, som Johs. Bugenhagen, en af Luthers nærmeste, brugte, når han havde bekymringer: "Vælt din vej på Herren og forlad dig på, at han skal gøre det".  Derefter gik han ud i haven og satte sig under et æbletræ og skrev vers over bibelordene. Hustruen følte sig trøstet og oplivet ved salmen. Den blev straks kendt overalt. Kurfyrsten fortrød forvisningen af Gerhardt, men for sent. Det er så bare det ved historien, at den ikke passer. Salmen blev skrevet 15 år tidligere. Her noget forkortet. Men den slags historier gør sig godt. Der var også ugeblade til dengang.

 
 

1. Befal du dine Veie
Og al din Hjertesorg

Til Hans trofaste Pleie,
Som styrer Himlens Borg.
Han, som kan Stormen binde
Og lede Bølgen blaa,
Han kan og Veien finde,
Hvorpaa din Fod kan gaae.

2. Paa HErren maa du agte,
Hvis det dig vel skal gaae,
Hans Gjerning du betragte,

Hvis din skal vel bestaae.
Ved Sorg og selvvalgt Plage
Du Intet retter ud,

Thi Intet kan du tage,
Alt kan du faae af Gud.

   

3. Din Trofasthed og Naade,
O Fader, veed og seer,
Hvad skade kan og baade
Det skrøbelige Leer.

Og hvad du har for Øie,

Det skeer, o stærke Gud!

Og alting sig maa føie

Dit Raad at føre ud.

4. Vei har Du allesteder,
Dig Midler fattes ei;
Kun Naade Du udspreder,
Kun Lys er al din Vei

Din Gjerning kan ei hvile,
Ei standses kan dit Fjed,
Naar Du til os vil ile
 Med Hjælp og Bistand ned.

   

5. Om alle Helvedmagter
Her trodser og modstaaer,
Det Gud for Intet agter:
Han ei tilbage gaaer
Hvo kan mod HErren stande,
Som slynger Lynets Piil?

Hvo vover at forbande,

Naar Han velsigne vil?

(6) Saa kast da al din Smerte
 
Paa Herrens stærke Magt,
Og haab, o haab, mit Hjerte,

Vær trøstigt, uforsagt!
Du er dog ei den Herre.
Som Alting raade bør,
Gud monne Sceptret bære,

Og Alting vel han gjør

 
Salmen fandt vej til det danske omkring 1680, ældste oversættelse Ægidius "Befal Gud dine veje". Der fulgte andre, norske St. J. Stenersen 1826 og Wexel 1840. Det har været vanskeligt med forkortelse af en lang salme eller måske en deling til to salmer. Verset "Om alle helvedsmagter" har haft og har sikkert stadig en særlig betydning f, når soldater følger deres faldne kammerater til graven.
 

 
Aktuel stormvejr primo januar 2012.
 

oversigt