Gud er Gud før Jorden skabtes
 

 
BO HOS OS, O GUD, I NAADE.
 
Dend anden Morgen-sang.
 

1.Siæl og Hierte, Sind og Sandser
Vaager op og værer fro
o
g for HERrens Ark omdandser
 Med en fyrig Aand og Troo!
Takker Gud for denne Nat,
I har Morgenstunden fat,

Dagen blidelig oprinder
Og I eder vel befinder.

 5.Du est Gud før Joorden skabtis
Før end Bierg og Tue blev
Førend jeg i Adam tabtis
Vaar jeg paa dit Tanke-Brev!
I din Søn du elskte mig

At jeg skulde visselig Hans
Medarving ævig vorde,
Pagt og Baand du med mig giorde.

 

8.  Lad mig alle mine Dage
Ryste mig mod Sathan ud,
At hånd mig ey skal bedrage

Med sin vellyst-smykked Brud:
Beed,
O JEsu, beed for mig,

Naar hånd kommer hemmelig

Og vil mig som Hvede sigte,

At min Tro ey da skal svigte.

13. Lad min Tiid i Fred bor trende
Til jeg lakker ad mit Maal,
Giv mig Gud en salig Ende,

Giør mig glad ved Dødsens Skaal!

Lad mig midt i Døden staa

Med min Frelsers Harnisk paa,
Fuld af Troo og Aandens Glæde

I dend anden Verden træde

   
 

Thomas Kingo»Aandelige
Siunge-Koor«, Første Part. 1674

 

En del af Kingos salmer var lange, så lange, at de kunne deles i flere mindre salmer.  Kingos sprog var stærkt og kraftfuldt. En overgang fandt der udrensninger og udeladelser sted, men  senere har man  fået øje på Kingo og ændret tilbage i pagt med nye tiders stil og smag. Af ovenstående salmes 13 vers er vers 5 og 8 nu genkendelig i "Gud er Gud":

 

1.Gud er Gud, før jorden skabtes,
førend bjerg og tue blev;
førend jeg i Adam tabtes,
han mig på sit hjerte skrev;
i sin Søn han elsked mig,
at jeg skulle visselig
hans medarving evig vorde,
sådan pagt med mig han gjorde.

2.Hjælp mig, Gud, jeg alle dage
rustet står mod Satans magt,
at han ej mig skal bedrage
med al verdens lyst og pragt!
Bed, o Jesus, bed for mig,
når han kommer hemmelig
og vil mig som hvede sigte,
at min tro da ej skal svigte!

 

 
Oversigt