Gud skal alting mage
 

 

1.GOtt der wirds wohl machen!
dem ich alle sachen

allzeit heimgestellt.

Er hat mich erkoren,

eh' ich noch gebohren

bin auf diese welt;

hat mir auch,
nach seinem brauch,
was von nohten, stets gegeben
hier in diesem leben 

7.GOtt der wirds wohl machen!
der den alten drachen
dåmpfte ritterlich:
furht er gleich die seinen
iiber stock und steinen

vielmals wunderlich;

sey bereit

zur freud' und leyd:

GOtt befiehl' nur deine sachen:

GOtt der wirds wohl machen.

 

Ernst Stockmann.»Poetische Schrifft-Lust etc.«, 2. Ausgabe, Leipzig 1701

 
Ernest Stockmann skrev i ung alder salmen over Ps. 37,5. Den fandt hurtigt vej til forskellige tyske salmebøger, men den ses ikke i nyere tyske salmebøger. Stockmann var først præst i Naumburg, senere superintendant (biskop) i Alstedt ved Weimar. Her er gengivet første og sidste vers af salmen.
 

 
 

1. GUd skal alting mage
Som mig alle Dage

Fafner i sit Skiød,

Hånd som mig Udvaldte

Og blant sine taldte
Førend ieg blev fød,
Hånd som veed
Saa good Beskeed
Udi Livet og i Døden
Hvad ieg har fornøden.

2. Gud skal alting mage
Som saa mangen Plage
Haver fra mig vendt
Underholdet Livet.
Mad og Dricke givet,
Som det mig har tient,
Og naar tit En anden sit
Har med Suck og Sorg fordøyet
Har hånd mig fornøyet

 
3. Gud skal alting mage.
Lad dend gamle Drage

Fnyse hvad hånd kand
Lad kun havet bruse

Alle Vinde suse

Gud er Styremand
 
Naar hånd og til Jorden bøyer,
Han igien ophøyer.

Jonas saae Beviis derpaa
4. Gud skal alting mage,
Dig ved Haanden tage,

Naar du syncke skal,
Xaar du vilt fortvile,
Finder ingen Hvile

Udi Modgangs Dal,

Gud da vil
Selv trine til,
Da
skal ald din Kummer endes,
 
Som et Straae forbrendes.
 

5. Gud skal alting mage
Mægtig i de svage
Hånd sig altid teer.
Skulde eller kunde

Xogen gaae til Grunde,
 Som paa Herren seer?

Alle steds
Da vel tilfreds
Alting staaer udi hans Hænder/
 
Ald din Trang hånd kiender.

6.Gud skal alting mage
Xaar du skiønt skalt smage
Dødsens beeske Skaal.
Da vil hånd det giøre
Selv vil hånd dig føre
Til det rette Maal,
Lad denPagt Kun staae ved Magt,
At du skalt til Graven Drage
 
Gud vil Sielen tage.

 

7. Gud skal alting mage
Som den Sorte Drage
 
Mægtig overvandt;
Fører hånd skiønt sine
 
Giennem kors og Pine
Underlig iblant
Vær bered
Til Striid og Fred
Til at give og at tage.
Gud skal alting mage!

»Nogle Psalmer om Troens Grund
Gud til Ære Og
Hans Kircke
til opmuntring forferdigede
 af H. A.
B.«, Tundern 1734.

 
Brorson oversatte salmen i 1734. Der fulgte senere forskellige ændringer. Tredie vers er udeladt. Det påpeges, at salmen er noget mørkere i tonen end originalen. Brorsons "sorte drage" har været udeladt, med er vendt tilbage til salmen igen.
 

 
Oversigt