Se hvor nu Jesus træder -

 

 
Velling kirke ved Ringkøbing fjord (nær påske 2012)
 
   
 1.SEe, hvor nu JEsus træder
Hen til dend Morder-stad,

Enddog mand ham bereder
Saa stoort et Blode-bad.
 2.Enddog hans Guddoms Øye
Sit Fængsel, Kors og Nød

Forud kand agte nøye,

Ja see sin visse Død
 
 2.Dog vil hand frek i sinde
Mod sine Fiender gaa,

Hand ved hand skal dem binde
Og ævig Seyer faa.
4.Hans Adfær er kun ringe
,
Et Asen er hans Hest,
Dog kand hand undertvinge
Ald Satans Pak og Pest.
 
5.Her er hand som vil løse
Hvert syndig Asen-Træl,
Her er hand som vil øse
Trøst i hver bange Siæl.
6.Her er hand som udrotter
Dend onde Slanges Sæd,
Gak ud, O Zions Daatter,
Og dig i hannem glæd.
 
7.Her er hand som vil faune
Dig med sin Kierlighed,
 
Her er hand som vil gaune
Dig med sin blodig Sved.
8. Her er hand som vil bære
En Torne-Krands for dig,
Her er hand som skal være

Din Kong Ævindelig.
 
9. Her er hand som vil gyde
For dig sit hierte-Blood,
Her er hånd som vil yde
Til dig en salig Flood.
10. O JEsu, gid Jeg kunde,
Som Jeg saa gierne vil,
Dig ære nogenlunde,

O hielp mig selv der til.
 
11.Jeg gierne mine Klæder
Vil for dig legge ned,

Jeg med i Flokken træder,
 
Som er med Tak bered.
12.Jeg bær og mine Palmer
Til Ærens Konge frem,

Jeg siunger mine Psalmer,

O JEsu hør dog dem.
 
13.Mit Hosianna klinger
Ved din dend gode Aand,
Mit hierte sig opsvinger
Oplettet ved din Haand.
14.Til Lykke, O til Lykke
Du Ærens Konge! gak
Min Død at undertrykke,
Og hav saa Ævig Tak
   
   
Thomas Kingo: »Vinter-Parten«, 1689. Her efter KSS IV, 450.
 
Kingos oprindelige salme fra 1689 er ændret noget, nuværende salmebog er uden versene 4 og 6,samt 9 og 14. Salmen i sin helhed er delt op i en første tredjedel, Jesu indtog i Jerusalem, hans sind og adfærd, midterste del omhandler Jesu lidelse, og sidste tredjedel er ens egen beskedne hyldest.
 
Jovist, Kingos salme er en af vore store: "O Jesus, gid jeg kunde, som jeg saa gerne vil, dig ære nogenlunde, hjælp du mig selv dertil"
 

 
Tavle i Velling kirke, Fadervor og Trosbekendelsen, fra 1587.
 
Oversigt