Høre I, som græde

 

 
Motiv fra  Hald kirke
 
HØRER I, SOM GRÆDE. Engelens Tale til de bedrøvede Qyinder.
 
1.HØrer/ I som græde
Og med Taarer væde
JEsu Hvile-Sted/ Bort
med Graad og Klage/
Her er gode Dage/
Her er Fryd og Fred!

JEsus alt Har brugt gevalt
Brecket alle dødsens Skiolde
Indtet kunde holde.
2. Hand er alt fra døde
Standen op/ at Møde

Eder Seyers fuld/
Engler kand I finde/
Indtet rneer her inde
I hans graves Muld;
Seer kun paa Det Sted/ hand laae!

Kaster derhen ald den Smerte

Bort fra Eders Hierte.
 
3, Kommer hid! begraver
Ald den deel/ som haver
Krencket Eders mod/
Skynder Eder/ skynder
Til hans flock/ forkynder
At Guds Søn opstod
 Siger hver/
Som bange er
Hans Disciple/ ingen anden
At hand er opstanden.
4. Verden har sin egen
Paaske Skick I megen
Lyst og Daarlighed;
Høytid vil hun have

At hun sig kand grave

Dybt i Synden ned
JEsum vil Hun icke til
Paaske-Lammet/ som er slagtet
Har hun aldeles foragtet
 
5. Men de arme Hierter/
Som i Lengsels Smerter

Efter Jesu gaaer/
Løber dem i møde
Med den første grøde

Af guds Naades Vaar

Siger at
Den Ædle Skat
Jesus lever/ Eders glæde

Hand er nu tilstæde.
6. Hører/ I/ som bange
Gaaer i verden mange

Sorrigfulde Trin/

Eders Jammer føle
Vancke/ som i blinde
Uden Lyys og Skin
Er det vel Da Ret og Skiel
I saa fryde fulde dage
Jammerlig at klage.
 
7. Fatter det til Hierte
Glemmer Eders Smerte

Det har ingen Nød

Hand har dempet Branden
Og er alt opstanden
JEsus/ som var død
Brød hand ud
Saa kand hans Brud
Og ved samme Krafft udbryde
Sig i Gud at fryde.
8. Har du mange Synder/
JEsus dig forkynder
Gielden er betalt
Her er ingen vrede

Naaden den er rede

Det er rigtigt alt

JEsu død Og at hand Brød

Giennem Dødens Vold og Vrede

Det for dig jo skeede.
 
9. Derfor allevegne
Kan du dig tilegne
Med et trøstigt Mod;
JEsus for dig døde
For din Skyld og Brøde
Og igien opstod;
Grib kun til Hand gierne vil
Være din/ med hvad hand eyer.

Med sin død og Seyer.
10.Synd! hvor er din Felde?
Helvede din vælde

Død/ hvor er din Brodd ?
JEsus har alt Vunden
Jeg har Seyren funden
Du est undertraadd/

Gud
som gav Ved JEsu grav
Os saa stoor en Seyers Ære
Evig Priis vi Bære.
 

Hans Adolph Brorson »Nogle Paaske -Psalmer Gud til Ære
og hans
Kircke til Opmuntring, sammenskrevne af H. A. B., Tundern, 1734«

I nuværende salmebog  er versene 4-5-6-9 udeladt.  Mel: Gud skal alting mage.

 

 
Sjelle kirke
 
Oversigt