Nu nærmer sig vor Pinsefest
 

 
Udsnit af altertavle, Fraugde kirke
 

Siette Søndag efter Paaske :Høymesse: For Prædicken:
Nu nærmer sig vor Pintze-Fest.
Siunges
som: JEsu søde Hukommelse.

 
1. NU nærmer sig vor Pintze-Fest,
Gud Hellig Aand vær du vor iest,
Fra Gud Fader og Søn udgaar
Som fuld af Ævighedens  Aar!
2. O Helligste Tre-Enighed,
Mit Arme Hierte du bereed,
At det dit Tempel være maa,
Der for dig kunde aabent staa!
 
3. Kom, Hellig Aand, og Vidne gif
I mig, at JEsus er mit Lif,
Og at jeg intet andet veed

End hannem mig til Salighed!
4. Kom, Sandheds Aand, og lede mig
Paa Sandheds Veye rettelig,

At aldrig jeg fra Troens Grund
Et Haarbret viger nogen stund!
 
5. Om Jeg i Tryghed slummer hen,
Veck mig snarlig op igien,
Din kraftig Naade staa mig bi,
Og lede mig paa Sandheds Sti!
6. Jeg uden dig ey kiende kand
Min Gud og søde Frelsermand,
Lad derfor dine Straaler mig
I
Hiertet falde idelig!
 
7. I Kors og Kummer, Trang og Nød,
I Fare, Fængsel og i Død,
Du mig en Trøster gifven est,
Min Tarv du kiender ogsaa best!
8. Om derfor Jeg med Korset paa
Skal giennem Verdens Torne gaa
Til Himmelen og Lifsens Land,
Dog est du med, min Trøstermand.
 
9. Du viiser og hvor Kronen mig
Opbier udi Himmerig,
Hvor ævig Glæde Jeg skal faa,

Og stedse for Guds Ansigt staa.
10.O Hellig Aand, O søde Gud,
Styrck mig, at Jeg kand holde ud!
Opvarm mig med din Naades Glød,
Og giør mig trøstig i min Død!
 

Thomas Kingo. Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog, 1699.

 
Salmen skal ses og beskrives som en god forberedelse til pinsen, men har ikke noget at gøre med pinseevangeliet. Efter at Kingo fik sit arbejde med Vinterparten kasseret af salmebogskommissionen, er denne salme blandt dem, som blev indsendt derefter. Grundtvig har arbejdet med salmen med det dilemma, der er i rationalismens tid mellem Kingo og Grundtvig.
 

 

 
Fraugde kirke
 
oversigt