Du Herre Krist
 
1. LE JEsu CHrist/
 Frelser du est/ :
Til dig haaber jeg allene
:
 troer paa dig/
l
ad icke mig/
.Elenlelig/ oster dit Ord det reene.
8.Ogiffue det Gud/
Wi effter dine
Bud/
Kunde oss saa skicke
tilsammen:
At wi met dig/
Evindelig/I Himmerig/
Kunde leffue i Salighed/ Amen.
 
Her er vist to vers, lidt ubestemmelige, men dog tydelige nok til at genkende  første og sidste vers af salmen "Du Herre Krist". Salmens Tekst er den ældst kendte, i Hans Christensen Sthens "En liden Vandrebog" fra omkring 1589. Den findes på Skokloster Slotsbibliotek lidt syd for Uppsala.
Det er noget uvist, hvornår Sthen skrev salmen. Måske i Helsingør år 1580, da otte af hans børn døde af pesten. Eller senere i Malmø, hvor hans hustru døde 1602.
 
1.Du, Herre Christ,
Min Frelser est,
Til dig jeg haaber ene;

Jeg troer paa dig,

O bliv hos mig
Evindelig
Alt med dit Ord det rene!
2. Jeg slaaer min Lid
Nu og altid

Kun til din rige Naade;

O Jesu sød,

Hjælp mig af Nød,

Ja, for din Død,

Frels mig fra Synd og Vaade!
 
3.Gaaer Sorgen paa,
Din Sjæls Attraa
Er altid at husvale;
Hvad Nød er der,
Hvor du er nær,
O Herre kjær?
Dig mon jeg mig befale.
4.Jeg være vil,
Jesu mild,

Hvor du mig helst vil have;
Jeg lukker ind
1 Sjæl og Sind
Dig. Herre min,

Med al din Naadegave.
 
5.Da veed jeg vist
0 Jesu Christ,
Du vil mig ei forlade;
Du siger saa:
Kald du mig paa,

Hjælp skal du faae
Og Intet skal dig skade!
6.Giv os, o Gud,
Vi paa dit Bud
Maae leve saa tilsammen;
At vi hos dig Evindelig
1 Himmerig
Kan see din Glæde!
Amen.
 

Fr. Hammerich (?). RF 1850, 127.

 
Grundtvig bearbejdede salmen og udgav den 1853, efter at salmen lå i dvale under rationalismen. Det ser dog ud som om det er Hammerichs bearbejdelse, der er slået  igennem. Den blev en skattet salme i mange hjem, ikke mindst sidste vers, som genkendes i Jeppe Aakjærs "Mors Rok": Her ved moders gamle rok/hun lærte mig at tale/synge om "den hvide flok" og "al hans nådegave".
 

 
oversigt