Nu falmer skoven trindt om land
 
 
Nu falmer Skoven trindt om Land,
Og Fuglestemmen daler,

Nu Storken flyver over Strand,
Ham følge muntre Svaler.
Hvor Marken bølged nys som Guld
Med Ax og Vipper bolde,

Der seer man nu kun sorten Muld

Og Stubbene de golde.
 
Men i vor Lade, paa vor Lo,
Der har vi nu Guds Gaver,

Der Virksomhed og Velstand groe
 
I Tøndemaal af Traver.
Og han, som voxe lod paa Jord
Med Skoven Ax og Vipper,
Han bliver hos os med sit Ord,
Det Ord, som aldrig glipper.
 
 Ham takke alle vi med Sang
For Alt, hvad han har givet:
For hvad han voxe lod i Vang,
For Ordet og for Livet.
 Da over os, det hele Aar,
Sin Fred han lyser gjerne;
Og efter Vinter kommer Vaar
Med Sommer, Korn og Kjerne.
 
Og naar engang, paa Herrens Bud,
Vort Timeglas udrinder
En evig Sommer hos vor Gud
I Paradiis vi finder.
Da høste vi, som Fugle nu,
Der ikke saae og pløie;
Da komme aldrig meer ihu
Vi Jordens Strid og Møie.
 
For Høsten her og Høsten hist,
Vor Gud skee Lov og Ære,
Som, ved vor Herre Jesum Christ,
Vor Fader vilde være!
 Hans Aand, som Alting kan og veed,
 
I disse korte Dage,
 med Tro og Haab og Kjærlighed
Til Himlen os ledsage!
 
 

N. F. S. Grundtvig, 7. sept. 1844.
Her efter »Psalmebog. Samlet og udgivet
af
Roskilde-Konvents Psalmekomite«. 1850

 
 

Peter Rørdam, (1805-1883),
 præst i Mern. Grundtvigs
svoger og nære ven. Han var
meget aktiv som præst, sang,
prædikede  og holdt taler,
skabte liv og glæde.

 
I begyndelsen af august 1844 skrev han til Grundtvig  og takkede ham for salmen "Sov sødt Barnlille". Han mindede ham om behovet for en høstsalme. Efter skriverier frem og tilbage, var Grundtvig hurtig i vendingen, og den 7. september sendte han Rørdam "Nu falmer Skoven". Den blev hurtigt udbredt og kendt. I den endelige udgave er der foretaget mindre ændringer.
 
Siden da har "Nu falmer Skoven" lydt mange gange såvel i kirken som ved utallige høstfester i det ganske land. Tidligere var mange hænder optaget af det livsnødvendige af at bjærge høsten, få den i hus. Begrebet "det daglige brød" havde en hel anden betydning førhen i forhold til i dag.
 

 
oversigt