Rejs op dit Hoved al Kristenhed
 
1.Løfft op dit Hoffuit all Ghristendom
vaag flitig oc betenck dig om
oc hør Guds Ord oc lære:
skick dig der effter aff all din mact
 
vaag op aff søffneoc giff paa act
om du vilt salig være.
2. Tenck paa at tiden stunder til
At Herren snarlig komme vil
Oc giøre paa Verden en ende.
Det kant du mercke oc vel forstaa
Vdaff de Tegen for skal gaa
Som Scrifften giffuer tilkiende.
 
3.I Soel oc Maane er tegen skeed
Som Christus sagde/ der alting veed
I Stierner sammelunde:
Stor banghed ocsaa kommen er
Blant
alle Folck baade fiern oc nær

Oc wi ere selffuer Onde.
4.Haffuet det stormet oc bruset fast
Saa mangtet Skib er der omkast
Folck er oc drucknet saa mange:
I disse Aaring besynderlig
Som wi maa høre jammerlig

Sligt giør oc Folcket bange.
 
5. Orlog oc krig/ tuist oc oprør
I mange Lande mand ocsaa hør
Som Ghristus selffuer om spaade:
I slig blodstørtning oc jammers nød

Omkommer mangen i ælendige død
Det er stor sorrig oc vaade.
6. It Folck nu mod it andit staar
dit Rige mod andit det ocsaa gaar
Stæder oc Byer dislige*
Som pleye at være i sterckt forbund

De acte nu huer andre ont

Oc monne huer andre suige.
  
7. Gud straffer oc fuld haardelig
Met Pestilentze saa jammerlig
I mange Land oc Stæder:
Det er end oc fuld skarpt it Riss
Thi er den salig oc meget viss
Sit leffnet retter oc bedrer.
8. Folck acter nu ingen Penitentze
Thi straffer oss Gud met Pestilentze
Dyr tid oc andre Plaffue

Hunger oc kummer oc skarpen Suerd
Som wi ey heller ere andit verd
For Synden wi sligt alt haffue.
 
9. Christus gaffoss atuarsel slig
Lader oss betencke det hiertelig
Synden aluerlig at fortryde:

At hånd vil være oss naadelig

Oc icke met de wgudelig
Euindelig oss forskiude.
10. Forgange skal baade Himmel oc Jord
Aldrig forganger Guds hellig Ord
Det vil euindelig bliffue:

Thi lader oss aff ret hiertens grund
 
Det høre oc gemme i allen stund
 At wi maa euige leffue.
 

Søffren Scriffuer, 1564, Borgemester i Kolding.

 
 Søren Kjær er født i Ribe, årstal ukendt. På latinsk kaldtes han Severinus Schriffuer.
Tilnavnet betyder skriver, han var først slotsskriver i København og nævnes senere som borgmester i Kolding 1548. Han stod kongefamilien nær. Hans dystre salme må ses i
skyggen af Store nordiske Krig, den mørke stemning, med følelsen af dommedags nærhed.
Med tiden føltes salmen forældet, i  sprog som i tankegang.
 
Der er næsten 300 år mellem disse to salmer, mellem Kjær og Grundtvig,  Kjærs dommedag og Grundtvigs opstandelse. Grundtvigs salme er helt anderledes, den sejrende kirkes sang, der skuer ind i evighedens nytår, som det beskrives.
 
1. Reis op dit Hoved, al Christenhed!
Opløft dit Øie, slaae ei det ned!
I Himlen du har hjemme;
Der er dit Hjerte, der er din Skat,
Derfra Han kommer med Æren brat
 
Hvem du kan aldrig glemme!
2. Reis op dit Hoved og stir i Sky!
Der skinner saa blidt dit Nyaars-Ny,
Veltændt ved Jule-Tide!

Siig, hvad dig lyster i Aarets Løb!
Det Alt du fanger for Røver-Kiøb,
For Hans paa høire Side!
 
 3. Reis op dit Hoved! af Hjertet siig
Til Korsets Høvding: o tænk paa mig,
Nu er Du i dit Rige!
 
Da Skiæl der falder fra Øie dit,
Du mægter, som du har ønsket tit,
I Paradis at kige!
4. Der seer i Haven du Livets Træ,
Og Himlens Fugle i Lun og Læ
Du hører liflig sjunge,

Om Herre-Færden i høien Sky,
Om Jord og Himmel de splinterny,
Om Christne evig unge!
  
5. Ei rneer du gruer for Domme-Dag,
Du veed, din Dommer har ført din Sag,

Og fra sig Selv den vundet;
Desmeer du længes hvert Morgen-Gry,

Til Herren dages paa Rosen-Sky,
Naar Nat er heel udrundet!
6. Og naar da under hver Himmel-Egn
Du seer din Konges det visse Tegn,
Ja Tegn i Soel og Maane,

Da funkler frydelig Øie dit,
Da reiser Hoved du kiækt og frit,
Mens Stjerner døe og daane!
  
7. Thi er om Vaaren os Sommer nær,
Naar Bøg, som Figen og all [e] Træ'r,
De knoppes og udspringe,

Den Slægt, som lever, naar Tegnet skeer,
Forgaaer slet ikke, før Ham den seer,
Som Lynet har til Vinge!
8. Men skiøndt du længes, o Christenhed!
Saa glem dog ikke, at godt du veed,
Hvad Herren tøver efter,

Og beed Ham aldrig, før Timen kom,

Til Jordens Gru og al Verdens Dom
At røre Himlens Kræfter!
  
9. Du veed, du tjener en Herre mild,
Som ikkun nødig med Himlens Ild
Hjemsøger Jordens Lyder!

Som »Vennen« dristig for Sodom bad,

Saa beed og du for den store Stad,
Til Selv Han Staven bryder!
10. Ja, beed for Babel, til grandt du seer,
At Bøn og Sukke ei baade meer
Mod Undergangens Bølge!

Da raaber Herren: Jeg kommer snart,
Og Bruden svarer: med Lynets
Fart
I Sky jeg Dig skal følge!
 
 11. Da gjalder Luren for sidste Gang,
Da luer Bavnen i Blomster-Vang,
Da styrter Dødens Throne,
Da luttres herlig den gamle Jord,
 I Skiærs-Ilds Luer paa Herrens Ord,
Da straaler Livets Krone!
N. F. S. Grundtvig:
Sang-Værk," 1837, No. 400.
 
I nuværende salme er udeladt versene to og syv. Salmen er rig på bibelord og bibelske hentydninger. Den er skrevet til 2. søndag i advent, skuende hen mod jul og nytår.
 

 
Begge sidens to billeder er fra Chichester Cathedral syd for London. Øverst John Pipers alterbillede  fra 1966. Alteret nederst, indviet 1984, er designet af Robert Potter. Efter II. verdenskrig er der udfoldet et bemærkelsesværdigt virke for forsoning i forhold til tyske kirker, synligt ved kunstværker i katedralen.  26. juni 2003 var jeg i katedralen for evensong i forbindelse med en havetur til England. Højtideligheden fik et højest uventet forløb, idet man mindedes seks soldater, faldet i baghold under en træfning i Irak selvsamme dag. De seks politisoldater havde base i Chichester.
 
oversigt