Jelling kirke.
 
Hvor stor er dog den Glæde
 

Under dend Melodie: Jeg vil mig HErren love

 
1. Hvor stoor er dog dend glæde,
At mand med JEsu maa
I HErrens Tempel træde,
Og i hans Forgaard staa!
Dend Lyst, dend Roe, dend Ære

Kand aldrig siges ud,
Naar Siælen hun maa være

Sin Frelsers Kirke-Brud!
2. Op Siæl, og agt vel nøye
Din JEsu Kirke-færd,

Gud gaar for hver Mands Øye,
Og laar sig lede her
Udaff Forældres Hænder,

I Lydighedens Baand,

Som selv ald Jordens Ender

Og Himlen har i Haand.
 
3. O Tempel, hvad din Lykke
Paa denne Dag er stoor,
At JEsus selv vil smykke

Din Helligdom og Koor!

Gid Hierterne kun vilde
Anamme hannem, saa Som
haand, ald Naades Kilde,
I dem vil gierne gaa.
4. Mens, ak! Guds Tempels Ære
Er lagt i støven ned!
Enhver sig selv kand lære!

AfF JEsu faa kun veed!

Hans Ord, hans Himmel-Tale,
Hans Prædiken, hans fliid,

Mod dem tør hver Mand gale,
Og giøre Munden viid.
 
5. I Dag er JEsu Sæde
Iblant de Lærdes Flok,
Dog findes ingen Glæde
I deres Hierte-Blok!

De søger Skrifften nøye,
Men JEsus kiendes ey,

Som staar for deres Øye,

Thi stolthed siger Ney
6.  O JEsu, gid Du vilde
Mit Hierte danne saa,
Det baade aarl' og silde

Dit Tempel være maa,
Du selv min Hierne vende
Fra Verdens kloge Flok,

Og lær mig Dig at kiende,

Saa har Jeg Viissdom nok.
 

Thomas Kingo: »Vinter-Parten«, 1689. Her efter KSS IV, 161.

 

Kingos salme for søndagen efter Hellig tre konger.  Der fulgte en del ændringer af salmen.
Den norske lægprædikant og samfundsreformator Hans Nielsen Hauge (1771-1828) brugte salmens sidste vers i sin aftenbøn før han faldt søvn. Han besøgte Danmark og mødtes med De stærke Jyder. Efter hjemkomst til Norge blev han idømt fængselsstraf på grund af strid med norske kirkemyndigheder.

 

 
oversigt