Dybe kirke i Hardsyssel
 
Lyksalig det folk, som har øre for klang.
 
 
  

1.Lyksaligt det Folk, som har Øre for Klang
Her ovenfra!
Det nynner alt her paa den evige Sang:

Halleluja.
Saa alle Guds Engle forundres paa,
Hvor himmelsk de jordiske Klokker slaae,
Naar Aanden med Støvhjertets Tunger
Dets dybeste Længsel udsjunger!

2.Lyksaligt det Støv,som i Skaberens Haand
Kom Gud saa nær,
Oplivet af Ham med en kongelig Aand
Til Heltefærd,

Begavet i Naade med Haand og Mund
Til Gavn og til Glæde i allen Stund,
At ligne sin Gud paa det bedste,
 
Og tale med Ham som sin Næste!

 

3. Lyksaligt det Hjerte i Menneske-Bryst,
Med Frygt og Haab,
Som liflig bevæges ved Himmelens Røst
Og Aandens Raab!
Det Værelse har i sin Hytte lav
Til Længselen dyb som det store Hav,
Til Haab, der sig høiere svinger,
 
End Ørne og Engle paa Vinger!

4. Lyksalig den Tunge i Menneske-Mund,
Med Liv og Røst,

Som slaaer sine Rødder i hjertelig Grund
Til evig Trøst,
Som skinner af Lyset i Livets Ord,
Som gløder af Ilden paa Naadens Bord,
Og skiænker de Hjerter, som græde
 
Guds Fred og den himmelske Glæde!

 

5.Lyksaligt det Folk, som har Jesus til Drot,
 
Marias Søn!
Som Sødskende hans har de alle det godt
I Lys og Løn
Guds-Freden i Hjerte, Guds Ord i Mund,

Med Herligheds-Haabet i allen Stund,
 
Thi de, som Gud-Faders Udkaarne

Har Børnekaar med Hans Eenbaarne

6.Lyksalig hver Sjæl, som i Frelserens  Navn
Af Naadens Haand

Fik Bod for sin Vaande og for alt Savn,

Med Liv og Aand,
Med Faderens Aand og med Sønnens Liv,
Med Palmernes Dyd i et Skud af Siv,
Med Kraften som Klarheds-Beviset,

Med Nøglerne til Paradiset!

 

7.Lyksaligt det Maal, som vor Moder og vi
Gav Stemme til,

Som Kiærlighed bedst aabenbares i,
Naar Gud saa vil,
Naar Hjerterum finder hos os Guds Aand
Med Fylden af Godt fra Hans runde Haand
 
Paa Dansk er hos den Eiegode
Livsalighed
rundet af Rode!

N. F. S. Grundtvig, 1852-53.
Her efter Sangv. IV, 271.

  
 

Salmen har udgangspunkt i salmernes bog 89, v 16 og 17: Salig er det folk, der kender til frydesang og næste:  De lovsynger dagen igennem dit navn. Vers syv er udeladt i seneste salmebøger.  Salmen var, naturligt nok, yndet i grundtvigske kredse.

 
 
Motivet herover er et udsnit af et psalterium fra 1300-tallet (The Bodleian Library Oxford) 
 
oversigt