Kom sandheds ånd
 
1. Nu nærmer sig vor Pindse-Fest,
Gud-Helligaand! vær Du vor Giæst,
Som kraftig i hvert Kirke-Aar
Fra Gud-Fader og Søn udgaaer!
2. O kom, Guds Aand, og Vidne giv
I os, at Jesus er vort Liv,

Som de, der ei af Andet veed

End i Jesu Navn til Salighed
 
3. Kom, Sandheds Aand, og leed os saa,
At vi paa Klarheds Veie gaae,

Men aldrig dog fra Troens Grund
Et Haarsbred vige nogen Stund!
4. I Kors og Kummer, Trang og Nød,
I Fare, Fristelse og Død,

Til Trøster Du os given est,

Vor Tarv Du kiender ogsaa bedst!
 
5. Om derfor end, med Korset paa,
Vi Torne-Stien træde maae,
Dog vinde vi til Livsens Land,
For Du er med, vor Trøster-Mand!
 6. O Hellig-Aand, o søde Gud!
Styrk os, saa vi kan holde ud!
Opvarm os med din Naades Glød,
Og giør os trøstig i vor Død!
 
 7. Er Nøden haard og Kampen svær,
Da lad os see, din Hjelp er nær,
Og lad os see den Krone skiøn,
Som er i Himlen Troskabs Løn!
N. F. S. Grundtvig
(efter Kingo1699).
Sang-Værk 1837,386.

 

 

Ovenstående er Grundtvigs gendigtning af Kingos salme. Der fulgte flere, sidst:
 
(1) Nu nærmer sig vor Pindsefest,
Gud-Helligaand, vær du vor Giæst!
Med Ordets Kraft og Troens Liv
Du til os kom, og hos os bliv!
1. Kom, Sandheds-Aand, og Vidne giv
Hos os, at Jesus er vort Liv,
Saa vi af intet andet veed
End ham vor Sjæl til Salighed!
 
2. Kom, Lysets Aand, og led os saa,
At vi paa Klarheds Veie gaae,
Men aldrig dog fra Troens Grund
Et Haarsbred vige nogen Stund!
3. Gud-Faders Aand! kom til os ned
Med Himlens Ild: Guds Kiærlighed!
Læg paa vor Tunge Naadens Røst
Med Livets Ord til evig Trøst!

 

 

Herover fire vers, udgivet 1860, i 1864 blev begyndelsesverset (1) udeladt. Vers 1 og 2 er faktisk Kingos, mens 3. vers er Grundtvigs. 
 
Grundtvig skrev et andet begyndelsesvers, som aldrig blev trykt:
 

Guds Naades Aand, til evigt Gavn/Udsendt i Jesu Kristi Navn,/
 
At samle dem, som elske Fred,/
Til Herrens Daab og Menighed.

 
Med dette vers indledte Grundtvig de senere år sine prædikener i Vartov.
 
 
Oversigt